Διαχείριση ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας εργασίας και ενέργειας (QUSEM)

Η ποιότητα αποτελεί για εμάς την KAESER KOMPRESSOREN SE κεντρικό άξονα της πολιτικής μας. Πιο συγκεκριμένα, η επιτυχία της εταιρείας μας βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που δημιουργήσαμε αρχικά συμπληρώθηκε σταδιακά με τομείς όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια (εργασίας) και η διαχείριση της ενέργειας και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις της KAESER KOMPRESSOREN παγκοσμίως. 

Η συντομογραφία "QUSEM" έχει δημιουργηθεί από τις λέξεις QUality, Safety, Environment και Management. Στο σύστημα QUSEM καταγράφουμε το πώς πληρούμε τις απαιτήσεις των εξής προτύπων:

 • ISO 9001:2015 (για το MOBILAIR συμπερ. της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία)

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι πολύ απλή:

 • Στα επιμέρους τμήματα της εταιρείας μας, οι εργαζόμενοί μας διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση και εξειδίκευση, ενώ φροντίζουν να περνάνε από εκπαιδεύσεις και σεμινάρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Η εταιρεία μας προσφέρει τα αναλώσιμα που χρειάζονται για κάθε εργασία.
 • Για όλες τις ερωτήσεις των προτύπων υπάρχουν έγγραφες οδηγίες και, έτσι, είμαστε ανά πάσα στιγμή σε θέση να αποδείξουμε ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας δουλεύουν σε πλήρη συμμόρφωση με αυτά.
 • Σε κάθε κλάδο χρησιμοποιούμε αριθμητικούς δείκτες, οι οποίοι μας επιτρέπουν να κάνουμε συγκρίσεις με τους στόχους και τους αριθμητικούς δείκτες προηγούμενων ετών και να αξιολογούμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
 • Φροντίζουμε να διενεργούμε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Κύριο μέλημά μας είναι η συνεχής βελτίωση, πράγμα που επιτυγχάνουμε με τη λήψη μέτρων KVP (KVP = Διαδικασία συνεχούς βελτίωσης).

Το σύστημα QUSEM αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • Το εγχειρίδιο QUSEM, το οποίο παρέχει μια συνοπτική εικόνα για τη δομή της τεκμηρίωσης QUSEM της εταιρείας μας και χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών τόσο για τους πελάτες όσο και τους εργαζομένους μας.
 • Τις οδηγίες διαδικασιών QUSEM, οι οποίες περιγράφουν τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε.
 • Τις οδηγίες εργασιών QUSEM, οι οποίες περιγράφουν λεπτομερώς τις εργασίες που διενεργούμε και
 • Τα έντυπα QUSEM, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση.

Στις οδηγίες διαδικασιών περιλαμβάνονται αναφορές για τις οδηγίες εργασιών και τα έντυπα. Οι οδηγίες εργασιών και τα έντυπα ταξινομούνται και αριθμούνται σύμφωνα με τον τομέα εξειδίκευσης.

Σκοπός μας είναι να ενσωματώσουμε τις βασικές θέσεις μας στην πολιτική της εταιρείας μας και να τις μεταδώσουμε, στη συνέχεια, στους εργαζομένους και τους πελάτες μας. Η πολιτική της εταιρείας μας αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον χρειάζεται, προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Εγκαταστάσεις

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας εργασίας και ενέργειας της KAESER KOMPRESSOREN SE εφαρμόζεται:

 • Στο Κόμπουργκ.
 • Στις εγκαταστάσεις μας στη Γερμανία.
 • Στις συνδεδεμένες εταιρείες εκμετάλλευσης της KAESER KOMPRESSOREN και
 • Σε όλα τα υποκαταστήματα ανά τον κόσμο που διαθέτουν σύστημα SAP.

Η πολιτική της εταιρείας ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις, τα υποκαταστήματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της KAESER.

Λήψεις