Υπολογισμός διαρροών

Επιλέξτε μονάδα

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία! (Δεν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά στις χιλιάδες.)

min.
bar
bar
kW
%
m³/min
€/kWh
h
kW
m³/min
%