Μετατροπή κανονικών κυβικών μέτρων

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία! (Δεν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά στις χιλιάδες.)


Ο κανονικός όγκος υπολογίζεται σύμφωνα με τις τυπικές συνθήκες:

για πίεση 101.325 kPa (760 Torr) και
DIN 1343: θερμοκρασία 273.15 K (0 °C / 32 °F)
ISO 2533: θερμοκρασία 288.15 K (15 °C / 59 °F)

Καν. συνθήκες DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Καν. συνθήκες ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Πραγματικές τιμές

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm Ws
Torr
°C
K
°F
mbar(a)