Υπολογισμός πτώσης πίεσης σε σωληνώσεις

Επιλέξτε μονάδα

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία! (Δεν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά στις χιλιάδες.)

Υπολογισμός πτώσης πίεσης

m³/min
m
bar
mm
bar

Μπορείτε να υπολογίσετε το ονομαστικό μήκος της σωλήνωσης προσθέτοντας το μήκος της ευθείας σωλήνωσης και το ισοδύναμο μήκος των συνδέσμων.
Μπορείτε να υπολογίσετε τα ισοδύναμα μήκη των συνδέσμων χρησιμοποιώντας το διπλανό πρόγραμμα ή προσαυξάνοντας κατά 60% το μήκος της ευθείας σωλήνωσης, π.χ. ονομαστικό μήκος = μήκος ευθείας σωλήνωσης x 1,6.
Ο υπολογισμός ισχύει για λείους σωλήνες.

Υπολογισμός ισοδύναμου μήκους σωλήνα

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m