Υπολογισμός συμπυκνωμάτων

Επιλέξτε μονάδα

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία! (Δεν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά στις χιλιάδες.)

Αέρας περιβάλλοντος

m³/min.
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. Αεροσυμπιεστής

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. Ξηραντής

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Συνολικά συμπυκνώματα

l/h
h
l
l